Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 614/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zwoleniu z 2015-07-30

Sygn. akt I Ns 614/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Zwoleniu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Robert Tomikowski

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 roku w Zwoleniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. w L.

z udziałem A. B. i R. B.

o zezwolenie na złożenie do depozytu

postanawia:

zezwolić (...) S.A. w L. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.709,72zł (trzy tysiące siedemset dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), która to kwota:

- w wysokości 3.453,79 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie wydana wierzycielowi R. B. na każde jego żądanie,

- w wysokości 255,92 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie wydana wierzycielom A. B. i R. B. na każde ich żądanie.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 22 lipca 2015 roku wnioskodawca (...) S.A. w L. wniósł o złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.709,72zł. W uzasadnianiu podniósł, że wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Zwoleniu zasądził od (...) S.A. w L. na rzecz R. B. kwotę 2.364,68zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 października 2011 roku do dnia zapłaty oraz na rzecz R. i A. B. kwoty 175,22zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 października 2011 roku do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości. Powyższe orzeczenie jest prawomocne. (...) S.A. w L. dokonała obliczenia odsetek należnych wierzycielom przyjmując jako datę początkową dzień: 13 października 2011 roku, a końcową dzień: 15 lipca 2015 roku. Następnie w dniu 09 lipca zleciła Poczcie Polskiej S.A. wykonanie przelewu pocztowego kwoty 3.709,72zł dla A. B. i R. B.. W dniu 14 lipca 2015 roku (...) S.A. w L. odnotowała zaś na swoim koncie zwrot przekazu, a jako przyczynę zwrotu została podana odmowa przyjęcia w/w kwoty przez adresatów.

Stosownie także do treści art. 693 1 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Dłużnik zaś ubiegać się może o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego między innymi jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione (art. 467 pkt. 4 k.p.c.). Niewątpliwie taką okolicznością leżącą po stronie wierzyciela jest odmowa przyjęcia świadczenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sąd nie orzekał także o kosztach postępowania związanych ze złożonym wnioskiem. Zauważyć bowiem należy, że w ramach postępowania o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ustawodawca ustalił zasady rozliczania kosztów tego postępowania w sposób odbiegający od unormowania zawartego w art. 520 k.p.c. W art. 693 16 k.p.c. przyjął, bowiem zasadę, że na żądanie dłużnika, zgłoszone przed wydaniem przez sąd postanowienia o wydaniu depozytu, sąd przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postępowania. Rozliczenie kosztów tego postępowania następuje, zatem w ramach postępowania o zwrot przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego i w wyniku stosownego wniosku dłużnika o ich zwrot. Mając zaś na względzie wszystkie wskazane wyżej okoliczności Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majcher
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Tomikowski
Data wytworzenia informacji: